Všetky vynálezy na Slovensku, ale aj všade inde vo svete musia predtým, ako sa dostanú do bežného užívania ľudí absolvovať dlhý proces schvaľovania a registrovania. Je to dôležité ako pre autora vynálezu, tak aj pre samotný vynález.

Čo všetko je potrebné urobiť pre to, aby bol Váš kreatívny nápad uvedený do praxe a aby ste oň neprišli?

 

Patentujte si ho

Mohlo by sa zdať, že najzložitejšie je niečo nové vymyslieť. Ako však ukazujú skúsenosti šikovných vynálezcov, najťažší je práve proces schvaľovania ich zlepšováku, jeho patentovanie. Celkom na začiatku je potrebné podať patentovú prihlášku, ktorá musí obsahovať žiadosť o udelenie patentu na predpísanom tlačive, taktiež opis daného vynálezu, patentové nároky, ktoré presne vymedzujú predmet, na ktorý sa požaduje udelenie ochrany, anotáciu, prípadne výkresy.

Patentová prihláška sa podáva osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo v pobočke úradu v Bratislave. Patentovú prihlášku možno podať aj poštou na adresu úradu v Banskej Bystrici či elektronickou formou.

 

Nároky vlastníka patentu

Podobne ako je to pri registrácii ochranných známok, kedy už samotným podaním prihlášky na príslušný register ochranných známok vzniká tomu, kto prihlásil danú značku ako prvý nárok na jej výlučné používanie, aj podaním patentovej prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti.

Po podaní patentovej prihlášky a jej zapísaní v registri patentových prihlášok úrad vykoná predbežný prieskum, ktorého cieľom je vylúčiť z ďalšieho konania tie patentové prihlášky, predmety ktorých sú zjavne nepatentovateľné. Všetky zistené nedostatky sú následne správou úradu oznámené prihlasovateľovi. Ak sú podklady patentovej prihlášky vyhovujúce, je patentová prihláška po 18 mesiacoch od vzniku práva prednosti zverejnená vo Vestníku úradu. Po jej zverejnení môže ktokoľvek podať pripomienky k patentovateľnosti predmetu patentovej prihlášky, na ktoré úrad prihliadne pri vykonávaní úplného prieskumu.

 

Patentovať si vynález sa oplatí

Napriek byrokracii sa každý dobrý nápad oplatí patentovať. Je to totiž veľká príležitosť zaujať možných investorov, prípadne osloviť nových zákazníkov. Je len na Vás, ako sa rozhodnete so svojím patentom naložiť. Niekto sa odhodlá prihlásiť na súťaž Európsky vynálezca a ktovie, možno sa práve Vám ujde prestížna cena za patentovanie, čo Vášmu vynálezu otvorí nejedny dvere.

Veď o to predsa ide, dostať svoj zlepšovák medzi ľudí, ktorí ho aj budú reálne využívať.

 
Autorské právo: bacho12345 / 123RF Reklamní fotografie
 

Share this article

Facebook Comments