Záložné zmluvy sú uzatvorené medzi veriteľom a dlžníkom, alebo treťou osobou. Veriteľa oprávňuje domáhať sa splatenia pohľadávky, v prípade ak nebola splatená na čas. Podmienka je uzatvorenie v písomnej podobe, no pôvod pohľadávky nerozhoduje. Založiť sa dajú veci alebo iné práva. V prípade, ak ide o hnuteľný majetok, nie je potrebná písomná forma.

So záložným právom sa stretol každý, kto má hypotéku, je totiž povinné pri čerpaní úveru, banka bez neho peniaze neposkytne. Ešte pred zriadením sa vyžaduje ocenenie súdnym znalcom, ako aj určenie reálnej predajnej ceny.

Založiť sa dajú nehnuteľnosti, hnuteľný majetok, ale aj pohľadávky, cenné papiere,  po prípade ochranné známky. Najčastejšie sa však používa práve na nehnuteľnosti.

Účel záložnej zmluvy

Hlavným cieľom záložnej zmluvy je zabezpečiť pohľadávku veriteľa. Taktiež posilní jeho právne postavenie v prípade, ak nedôveruje v dlžníkovu schopnosť splatiť dlh. Na druhej strane, záložná zmluva tlačí na dlžníka, aby práveže splatil svoj dlh. V prípade, ak to dlžník neurobí, veriteľ môže uspokojiť svoju pohľadávku priamo zo zálohy, po prípade môže uskutočniť vzdanie sa záložného práva, no to sa stane iba málokedy.

Náležitosti záložnej zmluvy

Všetky záložné zmluvy musia obsahovať nasledovné údaje:

 • zmluvné strany a ich osobné údaje,
 • zabezpečenú pohľadávku, ktorá zriaďuje záložné právo,
 • predmet zálohy,
 • hodnotu istiny v prípade ak nie je uvedená na pohľadávke.

Na danú nehnuteľnosť sa nemôže viesť žiadna ťarcha, to znamená, že nemôže nastať zriadenie vecného bremena, ako je iná hypotéka. Zmluvné strany tvorí veriteľ pohľadávky, povinní dlžník pohľadávky a tretia osoba na strane dlžníka – majiteľ nehnuteľnosti. Zmluvu o pôžičke môže teda založiť syn, ktorý bude v tejto situácii záložným dlžníkom. Pohľadávka na vrátenie pôžičky však bude zabezpečená záložným právom na byt otca. Otec je tým pádom záložca, ktorý uzatvorí zmluvu o zriadení záložného práva.

Jednotlivé kroky uzatvorenia záložnej zmluvy:

 1. predloží sa list vlastníctva, ktorý dokazuje, že sa k nehnuteľnosti neviaže iné záložné právo,
 2. uvedie sa zabezpečovacia pohľadávka, alebo istina,
 3. podáva sa návrh na vklad záložného práva,
 4. nehnuteľnosť sa poistí veriteľom.

Netreba zabudnúť zahrnutie informácii:

 1. o tom kto podá návrh na zrušenie,
 2. o spôsobe preukázania splneného záväzku,
 3. o bezodkladnom vystavení dokladu o uhradení pohľadávky.

 

 

 

Share this article

Facebook Comments